انواع پیمانه ها

انواع پیمانه

پیمانه ها

پیمانه شربت

قاشق دارویی 2.5 – 5

پیمانه پودر

پیمانه پودر 80cc